Kalamos & Kastos

Κ?λαμος - Kálamos & Καστ?ς)  38°36.4006 N - 20°55.5204 E Output 4xajau  Δε?τε στον χ?ρτη - See on the map

 

Toutes les images sont cliquables pour les agrandir

Kalamos

Opencpn Kalamos Port Episkopis

38 39.0377 N - 020 55.5608 E

Navily 2 Wiki cruise

0 Mouillage

Hauteur d eau

Episkopi

 

  Kalamos Agios Donatos

38 39.2351 N - 020 57.4186 E

Navily 2

0 Mouillage
Agios donatos 1  

  Kalamos Port Kalamos

38 37.4787 N - 020 56.3003 E

G med 2f7e3 Navily 2 Wiki cruise Noonsite 2 Seaseek 1

Stw 1

00 Port 0 Mouillage
Kalamos port

2 eau 6 super marche 7 restaurant

Opencpn Kalamos Port Leone/Gerolimionas

38 36.0236 N - 020 53.3605 E

G med 2f7e3 Navily 2 Wiki cruise Logos 2 Seaseek 1

0 Mouillage
Port leone 1

7 restaurant

  Kalamos Kalamos Sud

38 36.0236 N - 020 53.3605 E

Navily 2

0 Mouillage
Kalamos sud

 

Opencpn Kastos Hidden Beach

38 35.3974 N - 020 56.1782 E

Navily 2

0 Mouillage
Hidden beach

 

 

Opencpn Kastos Kastos Port

38 35.7026 N - 020 56.0209 E

G med 2f7e3 Wiki cruise Seaseek 1 Stw 1

00 Port 0 Mouillage

Hauteur d eau

Kastos port 1

2 eau 7 restaurant

  Kastos Kastos Taverna

38 34.4805 N - 020 55.2562 E

Navily 2

0 Mouillage
Taverna 3

 

  Kastos Mouillage

38 33.1071 N - 020 54.2243 E

Navily 2

0 Mouillage
Kastos mouillage 1

 

Opencpn Kastos Agios Pothoni

38 32.5231 N - 020 54.1493 E

Navily 2

0 Mouillage
Agios pothoni g  

Opencpn Kastos Sarakiniko

38 34.0130 N - 020 54.0770 E

Navily 2 Seaseek 1

00 Port 0 Mouillage
Sarakinico